Statut

Postanowienia ogólne

§ 1

Nazwa Koła Naukowego brzmi: „Naukowe Koło Chemików Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, zwane w dalszej części niniejszego statutu Kołem, NKCh, NKCh WCh UAM, NKCh UAM; angielska nazwa brzmi „Scientific Association of Chemists of Adam Mickiewicz University”, w skrócie SAC AMU.

§ 2

NKCh działa w ramach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nie posiada osobowości prawnej i działa na podstawie art. 204 Ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”. (Dz. U. N. 164, poz. 1365 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą.

§ 3

Siedziba Koła mieści się na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 89b w pokoju 2.50.

§ 4

Oficjalnym adresem strony internetowej Koła jest http://www.nkch.amu.edu.pl, a oficjalny profil Koła (fanpage) na portalu Facebook jest pod adresem: https://www.facebook.com/NKChUAM.

§ 5

Oficjalnym znakiem graficznym (logiem) Koła jest symbol graficzny znajdujący się w załączniku nr 1 niniejszego statutu.

 

Cele i działalność Koła

§ 6

 • Koło zrzesza studentów zainteresowanych:
 1. Rozwijaniem i pogłębianiem wiadomości z zakresu nauk chemicznych i pokrewnych.
 2. Reprezentowaniem Wydziału Chemii UAM.
 3. Realizacją projektów badawczych.
 4. Popularyzowaniem nauk chemicznych.

§ 7

 • Koło realizuje zamierzone cele poprzez:
 1. Współorganizację imprez dydaktyczno-informacyjnych (pokazy chemiczne, warsztaty i inne).
 2. Pracę w formalnych grupach badawczych.
 3. Uczestnictwo i organizację konferencji, sympozjów, szkół.
 4. Uczestnictwo w zebraniach członkowskich.
 5. Wygłaszanie odczytów i referatów.
 6. Publikowanie strony internetowej.
 7. Promocję medialną.

§ 8

Koło finansowane jest ze środków Rektora UAM oraz Dziekana Wydziału Chemii UAM. Nie rzadziej niż raz w semestrze Koło przedstawia Władzom Uczelni sprawozdanie i rozliczenie
z otrzymanych środków zgodnie z art. 204 §3 Ustawy.

Organizacja Koła

§ 9

Opiekunem Koła jest pracownik naukowy Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wyznaczony przez Dziekana powyższego wydziału w porozumieniu
z Zarządem Koła.

§ 10

Organami Koła są: Zebranie Członków Koła, w tym Zarząd Koła oraz Organy Pomocnicze (Magazynier).

§ 11

 • Zarząd Koła:
 1. Zarząd składa się z Prezesa i Wiceprezesa.
 2. Kadencja Zarządu trwa jeden rok.
 3. Prezesem zostaje kandydat, który uzyska 50% + 1 głosów osób uprawnionych do głosowania, ważnych i niewstrzymujących się; w przypadku nierozstrzygnięcia przeprowadza się kolejną turę wyborów, w której biorą udział osoby z dwoma najwyższymi notami. W przypadku nierozstrzygnięcia wyborów podanym sposobem, dopuszcza się zastosowanie innej ordynacji wyborczej zaakceptowanej przez większość uprawnionych do głosowania.
 4. Wiceprezesa mianuje Prezes bezpośrednio po uzyskaniu mandatu od członków Koła.
 5. W razie nieobecności Prezesa Koła, jego obowiązki przejmuje Wiceprezes.
 6. Do zadań Zarządu należy kierowanie działalnością Koła, reprezentowanie NKCh w środowisku naukowym i uniwersyteckim, planowanie działalności Koła, sprawowanie pieczy nad finansowaniem Koła oraz prowadzenie dokumentacji.
 7. Zarząd ma dostęp do wszelkich kluczy, haseł oraz archiwum NKCh.
 8. Zarząd zwołuje i przewodniczy zebraniom NKCh.
 9. Prezes Koła przyjmuje nowych członków oraz przedstawia im Statut NKCh.
 10. Wiceprezes Koła zajmuje się prowadzeniem bieżącej dokumentacji działalności Koła, pełni funkcję protokolanta podczas zebrań oraz administratora strony internetowej Koła i jego oficjalnego profilu na portalu Facebook.
 11. Członek Zarządu lub pięciu członków NKCh mogą jawnie przedstawić wniosek o pozbawienie funkcji któregokolwiek członka Koła.
 12. Kandydatury na Prezesa NKCh można składać do aktualnego Prezesa NKCh do maksymalnie czternastu dni przed wcześniej zaplanowanym zebraniem wyborczym.

§ 12

 • Organy Pomocnicze:
 1. Obowiązki Magazyniera:
 • – utrzymywanie porządku w magazynie,
 • – bieżące katalogowanie odczynników i sprzętu,
 • – wydawanie i przyjmowanie odczynników oraz sprzętu NKCh na pokazy lub warsztaty.
 1. Magazyniera mianują członkowie Zarządu.

§ 13

 • Zebranie Członków Koła:
 1. Zebranie Członków Koła tworzą Członkowie Koła zgromadzeni w wyznaczonym przez Prezesa Koła miejscu i czasie
 2. Członkami Koła mogą być studenci Wydziału Chemii UAM I-go i II-go stopnia studiów, a także jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z 204 §1 Ustawy. Członków Koła przyjmuje Zarząd.
 3. Warunki, które musi spełnić kandydat w okresie obejmującym 3 kolejne zebrania Koła:
 • – wygłoszenie jednej prezentacji popularnonaukowej lub z badań własnych na forum NKCh;
 • – wykonanie jednego zadania wyznaczonego przez Zarząd,
 • – uczestnictwo w 3 kolejnych zebraniach NKCh,
 • – wypełnienie Karty Członkowskiej i pisemne oświadczenie zapoznania się ze Statutem NKCh i zobowiązania do jego przestrzegania.

§ 14

 • Prawa członków Koła:
 1. Pobieranie klucza do pokoju NKCh oraz korzystanie z wszelkiego sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Koła.
 2. Swobodne wyrażanie opinii na zebraniach, zgłaszanie nowych inicjatyw, ocena pracy Zarządu i domaganie się uzasadnienia podejmowanych decyzji.
 3. Ubieganie się o uczestnictwo we wszystkich inicjatywach podejmowanych przez NKCh.
 4. Wnioskowanie do Prezesa o zawieszenie swojej działalności w Kole; zawieszenie jest równoznaczne z niestosowaniem do danej osoby § 14 i 15 tego Statutu.
 5. Prezes może wydać decyzję o zawieszeniu wyłącznie w szczególnych przypadkach: długotrwała choroba, intensywne badania naukowe, wyjazd na staż naukowy lub sytuacje losowe wnioskodawcy; zawieszenie nie może trwać dłużej niż semestr lub na czas urlopu dziekańskiego.

§ 15

 • Obowiązki członków Koła:
 1. Uczestniczenie w zebraniach NKCh; w przypadku braku możliwości uczestnictwa, konieczne jest wcześniejsze powiadomienie Zarządu lub usprawiedliwienie nieobecności.
 2. Stosowanie się do postanowień niniejszego Statutu.
 3. Przestrzeganie Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 4. Podjęcie w ciągu jednego roku od daty przyjęcia do NKCh pracy w dowolnej formalnej grupie badawczej – dla osób z pierwszego roku czas na podjęcie decyzji mija po drugim roku studiów.
 5. Wywiązywanie się z zadań wyznaczonych na zebraniach NKCh oraz zleconych przez Opiekuna Naukowego i Zarząd.
 6. Zaliczenie poszczególnych etapów studiów zgodnie z programem Uczelni w terminie wyznaczonym przez Dziekana danego Wydziału.
 7. Wygłoszenie przynajmniej raz w semestrze prezentacji naukowej lub popularnonaukowej na forum NKCh lub na konferencji naukowej.
 8. Warunkiem wyjazdu na konferencję opłaconej z funduszy uczelnianych jest uprzednie przedstawienie prezentacji lub posteru na forum Koła.
 9. Aktywny udział w życiu Koła, w tym pokazach, warsztatach, konferencjach i innych wspólnych inicjatywach.
 10. Utrzymywanie porządku w pokoju Koła (2.50) oraz dbanie o znajdujący się na wyposażeniu NKCh UAM sprzęt.

§ 16

 • Ustanie członkostwa następuje poprzez:
 1. Dobrowolną rezygnację złożoną Zarządowi.
 2. Wykluczenie z Koła przez Zarząd z powodu nieprzestrzegania niniejszego Statutu lub z powodu czynów naruszających godność stanu akademickiego.
 3. Skreślenie z listy studentów uczelni.
 4. Przedłożenie Zarządowi wniosku przez pięciu Członków Koła w sposób jawny
  o wykluczenie członka z uzasadnieniem; Zarząd jest zobowiązany poddać wniosek pod głosowanie.

§ 17

 • Głosowanie:
 1. Prawo do głosowania ma każdy członek Koła.
 2. Wszystkie głosowania personalne muszą odbywać się w sposób tajny i Prezes ma obowiązek ich przeprowadzenia.
 3. Głosowania przeprowadzone są w sposób jawny, chyba że Prezes podejmie decyzję o utajnieniu głosowania lub taki wniosek zgłosi przed głosowaniem jawnie pięciu członków.
 4. Głosowanie tajne odbywa się przez zapisanie głosu na karcie do głosowania przygotowanej przez Zarząd.
 5. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie prawej ręki.
 6. Zliczanie głosów i podawanie wyników w głosowaniu tajnym należy do co najmniej dwuosobowej komisji powołanej przez Prezesa.
 7. Osoba, w stosunku do której podejmowana jest decyzja w głosowaniu, nie może oddać w nim głosu.
 8. W skład komisji nie może wchodzić osoba, w stosunku do której podejmowana jest decyzja w głosowaniu.
 9. Podjęcie decyzji w głosowaniu zapada zwykłą większością głosów, głos wstrzymujący jest głosem ważnym.
 10. Wyjątkiem od poprzedniego punktu jest zmiana niniejszego Statutu, który można zmienić wyłącznie decyzją 2/3 głosów (osoby wstrzymujące się od głosu są traktowane jako niebiorące udziału w głosowaniu).
 11. Przy zmianie niniejszego Statutu, wyborze Prezesa, podejmowaniu decyzji o usunięciu członka Koła lub nadaniu Członkostwa Honorowego wymagana jest frekwencja 50%+1 członków Koła.

§ 18

 • Członkostwo Honorowe:
 1. Członkostwo Honorowe jest tytułem nadawanym osobom szczególnie zasłużonym dla NKCh.
 2. Zasady przyznawania Członkostwa Honorowego:
 • – Zarząd lub pięciu członków NKCh jawnie mogą przedstawić wniosek o nadanie tytułu Członkostwa Honorowego po przedstawieniu sylwetki kandydata na zebraniu NKCh,
 • – głosowanie przebiega w trybie § 17 ust. 10 i § 17 ust. 11.
 1. Członek Honorowy pełni funkcje honorowe.
 2. Członkostwa Honorowego można się zrzec lub może ono zostać odebrane w przypadku działania na szkodę Koła w trybie § 17 ust. 10 i § 17 ust. 11.

Stan na dzień: 12.01.2017 r.

 

Załącznik nr 1: