Statut

§

STATUT NAUKOWEGO KOŁA CHEMIKÓW WYDZIAŁU CHEMII
UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Postanowienia ogólne

§ 1

Pełna nazwa Koła Naukowego brzmi: „Naukowe Koło Chemików Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, w skrócie: Naukowe Koło Chemików UAM, zwane w dalszej części niniejszego statutu Kołem lub NKCh UAM; angielska nazwa brzmi „Scientific Association of Chemists of Adam Mickiewicz University”, w skrócie SAC AMU.

§ 2

NKCh UAM jest organizacją studencką działającą przy Wydziale Chemii w ramach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nie posiada osobowości prawnej i działa na podstawie art. 204 Ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”. (Dz. U. N. 164, poz. 1365 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą.

§ 3

Siedziba Koła mieści się na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, ul. Umultowska 89b w pokoju 2.50.

§ 4

Oficjalnym adresem strony internetowej Koła jest http://www.nkch.amu.edu.pl,
a oficjalny profil Koła (fanpage) na portalu Facebook jest pod adresem: https://www.facebook.com/NKChUAM. Oficjalny adres e-mail: kolchem@amu.edu.pl.

§ 5

Oficjalnym znakiem graficznym (logiem) Koła jest symbol graficzny znajdujący się
w załączniku nr 1 niniejszego statutu.

Cele i działalność Koła

§ 6

Koło zrzesza studentów zainteresowanych:

 1. Rozwijaniem i pogłębianiem wiadomości z zakresu nauk chemicznych i pokrewnych.
 2. Reprezentowaniem Wydziału Chemii UAM.
 3. Realizacją projektów badawczych.
 4. Popularyzowaniem nauk chemicznych.

§ 7

Koło realizuje zamierzone cele poprzez:

 1. Współorganizację imprez dydaktyczno-informacyjnych (pokazy chemiczne, warsztaty i inne).
 2. Inicjowanie i organizację zajęć oraz spotkań o charakterze naukowym, badawczym oraz dydaktycznym (wykłady otwarte, warsztaty technik laboratoryjnych).
 3. Pracę w formalnych grupach badawczych.
 4. Uczestnictwo i organizację konferencji, sympozjów, szkół.
 5. Uczestnictwo w zebraniach członkowskich.
 6. Wygłaszanie odczytów i referatów.
 7. Rozwijanie innych form aktywności dydaktycznej, naukowo-badawczej
  i wychowawczej wśród studentów i młodzieży szkolnej.
 8. Publikowanie strony internetowej.
 9. Promocję medialną.
 10. Nawiązywanie kontaktów i współpracę z innymi kołami oraz instytucjami naukowymi.

§ 8

Koło finansowane jest ze środków Rektora UAM oraz Dziekana Wydziału Chemii UAM. Nie rzadziej niż raz w semestrze Koło przedstawia Władzom Uczelni sprawozdanie
i rozliczenie z otrzymanych środków zgodnie z art. 204 §3 Ustawy.

Organizacja Koła

§ 9

 1. Opiekunem Naukowym Koła jest pracownik naukowy Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wyznaczony przez Dziekana powyższego Wydziału
  w porozumieniu z Zarządem Koła.
 2. Opiekun Naukowy NKCh UAM pełni nadzór formalny nad działalnością Koła.
 3. Kadencja Opiekuna Naukowego NKCh UAM nie jest określona czasowo.
 4. Opiekun Naukowy Koła uczestniczy w zebraniach Koła.

§ 10

Organami Koła są: Członkowie Koła, w tym Zarząd Koła oraz Organy Pomocnicze (Magazynier).

§ 11

Członkowie Koła:

 1. Członkostwo w Kole jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Członkami Koła mogą być studenci Wydziału Chemii UAM I-go i II-go stopnia studiów, a także jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z 204 §1 Ustawy.
 3. Członków Koła przyjmuje Zarząd.
 4. Warunki, które musi spełnić kandydat w okresie obejmującym 3 kolejne zebrania Koła:

– wygłoszenie jednej prezentacji popularnonaukowej lub z badań własnych na forum NKCh;
– wykonanie jednego zadania wyznaczonego przez Zarząd,
– uczestnictwo w 3 kolejnych zebraniach NKCh,
– wypełnienie Karty Członkowskiej i pisemne oświadczenie zapoznania się ze Statutem NKCh i zobowiązania do jego przestrzegania.

§ 12

Prawa Członków Koła:

 1. Pobieranie klucza do pokoju NKCh UAM oraz korzystanie z wszelkiego sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Koła.
 2. Swobodne wyrażanie opinii na zebraniach, zgłaszanie nowych inicjatyw, ocena pracy Zarządu i domaganie się uzasadnienia podejmowanych decyzji.
 3. Ubieganie się o uczestnictwo we wszystkich inicjatywach podejmowanych przez NKCh UAM.
 4. Wnioskowanie do Prezesa o zawieszenie swojej działalności w Kole; zawieszenie jest równoznaczne z niestosowaniem do danej osoby § 12 i 13 tego Statutu.
 5. Prezes może wydać decyzję o zawieszeniu wyłącznie w szczególnych przypadkach: długotrwała choroba, intensywne badania naukowe, wyjazd na staż naukowy lub sytuacje losowe wnioskodawcy; zawieszenie nie może trwać dłużej niż semestr lub na czas urlopu dziekańskiego.

§ 13

Obowiązki Członków Koła:

 1. Uczestniczenie w zebraniach NKCh UAM; w przypadku braku możliwości uczestnictwa, konieczne jest wcześniejsze powiadomienie Zarządu lub usprawiedliwienie nieobecności.
 2. Stosowanie się do postanowień niniejszego Statutu.
 3. Przestrzeganie Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  w Poznaniu.
 4. Podjęcie w ciągu jednego roku od daty przyjęcia do NKCh UAM pracy w dowolnej formalnej grupie badawczej – dla osób z pierwszego roku czas na podjęcie decyzji mija po drugim roku studiów.
 5. Wywiązywanie się z zadań wyznaczonych na zebraniach NKCh UAM oraz zleconych przez Opiekuna Naukowego i Zarząd.
 6. Zaliczenie poszczególnych etapów studiów zgodnie z programem Uczelni w terminie wyznaczonym przez Dziekana danego Wydziału.
 7. Wygłoszenie przynajmniej raz w semestrze prezentacji naukowej lub popularnonaukowej na forum NKCh UAM lub na konferencji naukowej.
 8. Warunkiem wyjazdu na konferencję opłaconej z funduszy uczelnianych jest uprzednie przedstawienie prezentacji lub posteru na forum Koła.
 9. Aktywny udział w życiu Koła, w tym pokazach, warsztatach, konferencjach i innych wspólnych inicjatywach.
 10. Zgłaszania Zarządowi NKCh UAM sugestii, wniosków i uwag dotyczących działalności Koła.
 11. Utrzymywanie porządku w pokoju Koła (2.50) oraz dbanie o znajdujący się na wyposażeniu NKCh UAM sprzęt.
 12. Korzystania z dofinansowań z budżetu NKCh UAM.

§ 14

Ustanie członkostwa następuje poprzez:

 1. Dobrowolną rezygnację złożoną Zarządowi.
 2. Wykluczenie z Koła przez Zarząd z powodu nieprzestrzegania niniejszego Statutu lub z powodu czynów naruszających godność stanu akademickiego.
 3. Skreślenie z listy studentów uczelni.
 4. Przedłożenie Zarządowi wniosku przez pięciu Członków Koła w sposób jawny
  o wykluczenie członka z uzasadnieniem; Zarząd jest zobowiązany poddać wniosek pod głosowanie.

§ 15

Zarząd Koła:

 1. Zarząd składa się z Prezesa i Wiceprezesa.
 2. Kadencja Zarządu trwa jeden rok kalendarzowy.
 3. Kandydatury na Prezesa Koła można składać do aktualnego Prezesa NKCh UAM do maksymalnie czternastu dni przed wcześniej zaplanowanym zebraniem wyborczym.
 4. Kandydaci na Prezesa NKCh UAM zobowiązani są w dniu wyborów przedstawić program wyborczy.
 5. Prezesem zostaje kandydat, który uzyska 50% + 1 głosów osób uprawnionych do głosowania, ważnych i niewstrzymujących się; w przypadku nierozstrzygnięcia przeprowadza się kolejną turę wyborów, w której biorą udział osoby z dwoma najwyższymi notami. W przypadku nierozstrzygnięcia wyborów podanym sposobem, dopuszcza się zastosowanie innej ordynacji wyborczej zaakceptowanej przez większość uprawnionych do głosowania.
 6. Wiceprezesa mianuje Prezes bezpośrednio po uzyskaniu mandatu od członków Koła.
 7. W razie nieobecności Prezesa Koła, jego obowiązki przejmuje Wiceprezes.
 8. Zarząd pełni władzę administracyjną nad wszystkimi członkami NKCh UAM.
 9. Zarząd ma dostęp do wszelkich kluczy, haseł oraz archiwum NKCh UAM.
 10. Prezes Koła przyjmuje nowych członków oraz przedstawia im Statut NKCh UAM.
 11. Wiceprezes Koła zajmuje się prowadzeniem bieżącej dokumentacji działalności Koła, pełni funkcję protokolanta podczas zebrań oraz administratora strony internetowej Koła i jego oficjalnego profilu na portalu Facebook.
 12. Członek Zarządu lub pięciu członków Koła mogą jawnie przedstawić wniosek
  o pozbawienie funkcji któregokolwiek członka Koła.
 13. W przypadku wątpliwości lub braku jednoznacznej decyzji Zarząd może zwrócić się do członków NKCh UAM o pomoc w rozsądzeniu spornych kwestii.

§ 16

Obowiązki Zarządu:

– opracowanie planu działalności Koła na całą kadencję,

– kierowanie działalnością Koła,

– reprezentowanie NKCh UAM w środowisku naukowym i uniwersyteckim,

– sprawowanie pieczy nad finansowaniem Koła,

– prowadzenie dokumentacji, Koła,

– organizacja cyklicznych zebrań NKCh UAM i przewodzenie im,

– utrzymywanie kontaktów z opiekunem NKCh UAM oraz władzami Wydziału lub Uniwersytetu na życzenie w/w Władz,

– potwierdzanie pism w imieniu Koła własnoręcznym podpisem,

– podejmowania innych czynności związanych z regulaminową działalnością Koła.

§ 17

Prawa Zarządu:

– wskazywania osób, które mogą brać udział w wszelkich przejawach działalności NKCh UAM,
– przyznawania dofinansowań z budżetu NKCh UAM na wyjazdy konferencyjne grupy członków NKCh UAM (po uprzednim przedstawieniu tematu ochotnika na forum Koła)

§ 18

Organy Pomocnicze:

 1. Obowiązki Magazyniera:

– utrzymywanie porządku w magazynie i laboratorium zajmowanego przez Koło,
– bieżące katalogowanie odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego,
– zgłaszanie zapotrzebowania zakupu oraz sporządzanie zamówień odczynników chemicznych oraz sprzętu laboratoryjnego,
– wydawanie i przyjmowanie odczynników oraz sprzętu NKCh UAM przed pokazami lub warsztatami doświadczeń chemicznych, które organizuje Koła.

 1. Magazyniera mianują członkowie Zarządu.

§ 19

Głosowanie:

 1. Prawo do głosowania ma każdy członek Koła.
 2. Wszystkie głosowania personalne muszą odbywać się w sposób tajny i Prezes ma obowiązek ich przeprowadzenia.
 3. Głosowania przeprowadzone są w sposób jawny, chyba że Prezes podejmie decyzję o utajnieniu głosowania lub taki wniosek zgłosi przed głosowaniem jawnie pięciu członków.
 4. Głosowanie tajne odbywa się przez zapisanie głosu na karcie do głosowania przygotowanej przez Zarząd.
 5. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie prawej ręki.
 6. Zliczanie głosów i podawanie wyników w głosowaniu tajnym należy do co najmniej dwuosobowej komisji powołanej przez Prezesa.
 7. Osoba, w stosunku do której podejmowana jest decyzja w głosowaniu, nie może oddać w nim głosu.
 8. W skład komisji nie może wchodzić osoba, w stosunku do której podejmowana jest decyzja w głosowaniu.
 9. Podjęcie decyzji w głosowaniu zapada zwykłą większością głosów, głos wstrzymujący jest głosem ważnym.
 10. Wyjątkami od poprzedniego punktu jest zmiana niniejszego Statutu oraz rozwiązanie Koła, które można przeprowadzić wyłącznie decyzją 2/3 głosów (osoby wstrzymujące się od głosu są traktowane jako niebiorące udziału w głosowaniu).
 11. Przy zmianie niniejszego Statutu, wyborze Prezesa, podejmowaniu decyzji o usunięciu członka Koła lub nadaniu Członkostwa Honorowego wymagana jest frekwencja 50% + 1 członków Koła.

§ 20

Członkostwo Honorowe:

 1. Członkostwo Honorowe jest tytułem nadawanym osobom szczególnie zasłużonym dla NKCh UAM.
 2. Zasady przyznawania Członkostwa Honorowego:
  – Zarząd lub pięciu członków NKCh UAM jawnie mogą przedstawić wniosek o nadanie tytułu Członkostwa Honorowego po przedstawieniu sylwetki kandydata na zebraniu Koła,
  – głosowanie przebiega w trybie § 19
 3. Członek Honorowy pełni funkcje honorowe.
 4. Członek Honorowy zwolniony jest ze wszystkich obowiązków członka NKCh UAM, nie posiada także praw wyborczych.
 5. Członkostwa Honorowego można się zrzec lub może ono zostać odebrane w przypadku działania na szkodę Koła w trybie § 19.

Załącznik nr 1: